“Tulia, Texas” Premieres on PBS Tuesday, February 10